Archív

absencia

Oblasť: vysoká škola Význam: neprítomnosť, neúčasť v škole: ospravedlnená absencia, neospravedlnená absencia, absencia kolegov na poradách. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/

absolvent

Oblasť: vysoká škola Význam: kto ukončil, absolvoval školu, kurz, školenie alebo podobné vzdelávacie inštitúcie: čerstvý, úspešný absolvent; absolvent vysokej školy; absolvent bakalárskeho štúdia; absolvent doktorandského štúdia. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/

absolvovať

Oblasť: vysoká škola Význam: ukončovať, ukončiť istú formu štúdia, vzdelávania, končiť, skončiť školu, kurz: absolvovať právnickú, lekársku fakultu; absolvovať školenie; po úspešnom absolvovaní strednej školy pokračoval v štúdiu na univerzite. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/

abstrakt

Oblasť: vysoká škola Význam: stručný výťah z obsahu odborného článku alebo knihy: krátky abstrakt; abstrakt prednášok; abstrakty vedeckých štúdií; zborník abstraktov z konferencie. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/

adresa

Oblasť: informatika Význam: hodnota používaná na určenie niektorého miesta; môže ním byť oblasť lokálnej alebo spoločnej pamäti, príp. nejaký uzol alebo zariadenie na sieti; niektoré bežné typy adries týkajúce sa sietí môžu byť hardvérové, sieťové, IP adresy a adresa elektronickej pošty Zdroj: http://www.datasolution.sk/index.php?page=slt   Oblasť: vysoká škola Význam: údaj o mieste bydliska alebo pôsobiska; nápis na zásielke označujúci meno osoby alebo inštitúcie, ktorej je… Čítať viac »

adresár

Oblasť: informatika Význam:  menný zoznam osôb, organizácií s uvedením bydliska alebo sídla; zoznam adries; informatika časť počítača, ktorá umožňuje poloautomatické meranie alebo nastavenie zvolenej počítacej siete, napr,. tlačidlovou voľnou jednotky potrebnej operácie Zdroj: http://www.datasolution.sk/index.php?page=slt   Oblasť: vysoká škola Význam: abecedne usporiadaný zoznam adries: obsiahly adresár dodávateľov; kontaktný adresár firiem, organizácií; zaradiť do adresára. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava:… Čítať viac »

agentúra

Oblasť: vysoká škola Význam: inštitúcia s rozličným poslaním; organizácia alebo spoločnosť sprostredkujúca služby (organizačne i technicky): zahraničná agentúra firmy; grantová agentúra; reklamná, pracovná agentúra; divadelná, koncertná, prekladateľská agentúra Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/

akadémia

Oblasť: vysoká škola Význam:  samosprávna vedecká inštitúcia v niektorých krajinách: predseda akadémie; pracoviská akadémie; Slovenská akadémia vied vysoká odborná alebo umelecká škola: banská akadémia; vojenská, letecká akadémia; Akadémia Policajného zboru; študent Akadémie výtvarných umení stredná odborná škola: obchodná, hotelová akadémia; riaditeľ akadémie vzdelávacia inštitúcia: družstevná, robotnícka akadémia; ľudová akadémia vedy, techniky a umenia združenie odborníkov z rozličných oblastí umenia, vedy: akadémia populárnej hudby; cena hudobnej akadémie; rozhodnutie… Čítať viac »

akademická obec

Oblasť: vysoká škola Význam: Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce vysokej školy), a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce vysokej školy). Členovia akademickej obce majú… Čítať viac »

akademický

Oblasť: vysoká škola Význam: čisto teoretický, učený, abstraktný: akademická debata, otázka Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/