Archív

abnormalita

Oblasť: sociálna práca Význam: Výrazná odchýlka od obvyklého javu, vlastnosti, formy. Prejavuje sa odchýlkou od uznávaných sociálnych noriem, hodnôt a zvyklostí, na základe ktorých spoločnosť, skupina či jednotlivec existuje a funguje. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

absencia

Oblasť: špeciálna pedagogika Význam: neprítomnosť Zdroj: Vašek, Štefan a kol. Špeciálna pedagogika: Terminologický a výkladový slovník. 2. vyd. Bratislava: SPN, 1995. ISBN: 80-08-00864-4.

abstrakcia

Oblasť: špeciálna pedagogika Význam: Myšlienkové vymedzenie podstatných a všeobecných vlastností predmetov alebo javov. Je jednou z myšlienkových operácií, ako napr. analýza, syntéza, porovnávanie, zovšeobecňovanie, indukcia, dedukcia a analógia. Abstrakcia výrazne participuje na pojmovotvornom procese. Zdroj: Vašek, Štefan a kol. Špeciálna pedagogika: Terminologický a výkladový slovník. 2. vyd. Bratislava: SPN, 1995. ISBN: 80-08-00864-4.

adaptácia

Oblasť: informatika Význam: Premena, prispôsobenie, úprava niečoho na nové účely. Súvisí s pojmami sekundárny text, prepis prototextu do inej sémantickej roviny. Adaptáciou vzniká nový žáner, napr. prepis románu do filmového scenára. Zdroj: http://www.datasolution.sk/index.php?page=slt   Oblasť: sociálna práca Význam: Prispôsobenie sa človeka spoločenskému prostrediu, za určitých podmienok. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta… Čítať viac »