Archív

abnormalita

Oblasť: sociálna práca Význam: Výrazná odchýlka od obvyklého javu, vlastnosti, formy. Prejavuje sa odchýlkou od uznávaných sociálnych noriem, hodnôt a zvyklostí, na základe ktorých spoločnosť, skupina či jednotlivec existuje a funguje. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

absolutizmus

Oblasť: sociálna práca Význam: Spôsob vlády, keď jedna osoba alebo skupina ľudí vládne neobmedzene, nezávisle od zákonodárnych a výkonných orgánov, bez ich súhlasu. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

abúzus

Oblasť: sociálna práca Význam: Nadmerné užívanie látok (alkohol, toxické látky, lieky, tabak, káva), ktoré u človeka vyvoláva návyk (závislosť na túto látku). Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

adaptácia

Oblasť: informatika Význam: Premena, prispôsobenie, úprava niečoho na nové účely. Súvisí s pojmami sekundárny text, prepis prototextu do inej sémantickej roviny. Adaptáciou vzniká nový žáner, napr. prepis románu do filmového scenára. Zdroj: http://www.datasolution.sk/index.php?page=slt   Oblasť: sociálna práca Význam: Prispôsobenie sa človeka spoločenskému prostrediu, za určitých podmienok. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta… Čítať viac »

adekvátnosť

Oblasť: sociálna práca Význam: Primeranosť. V sociálnej politike princíp adekvátnosti znamená, že sociálna práca, dávky a sociálne služby sú primerané sociálnej potrebe, ktorú majú uspokojiť. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.   Oblasť: špeciálna pedagogika

ADHD

Oblasť: sociálna práca Význam: Porucha pozornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je definovateľné súborom príznakov – porucha pozornosti, poruchy správania, hyperaktivita, poruchy učenia, poruchy motoriky a vývinové chyby reči. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.   Oblasť: špeciálna pedagogika

adjustácia

Oblasť: sociálna práca Význam: Úprava prostredia do stavu schopného, normálneho použitia, neustále vyrovnávanie sa človeka s požiadavkami prostredia, uspokojovanie potrieb po poznaní, istote, citovej rovnováhe atď. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

adopcia

Oblasť: sociálna práca Význam: Prijatie (osvojenie) cuzdieho dieťaťa do vlastnej starostlivosti. Osoba, ktorá si osvojí dieťa, má pri výchove dieťaťa práva a povinnosti ako biologickí rodičia. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

adresnosť

Oblasť: sociálna práca Význam: Cielenosť. Zámernosť. V sociálnej politike princíp adresnosti znamená, že dávka a služba sa priamo viaže na skutočnú (reálnu existujúcu) potrebu. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

afázia

Oblasť: sociálna práca Význam: Porucha tvorby a porozumenia reči. Najčastejšou príčinou afázie je poškodenie mozgového tkaniva cievnou mozgovou príhodou alebo úrazom. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.