Archív

akt

Oblasť: sociálna práca Význam: Právne akty Európskej únie sú nariadenie, smernica, rozhodnutie, odporúčanie a stanovisko. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

aproximácia práva

Oblasť: sociálna práca Význam: Proces zbližovania (zosúladenia) slovenských právnych predpisov s právnymi aktmi Európskej únie. Napr. ide o dosiahnutie rovnakého účinku právneho aktu, podmienok, či rovnakých postupov. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

dohovor

Oblasť: sociálna práca Význam: Právne záväzná medzinárodná norma, anpr. Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

ľudské právo

Oblasť: sociálna práca Význam: Univerzálne právo všetkých ľudí, ktoré automaticky každý človek má hneď od narodenia. Tieto práva sú nezávislé od jurisdikcie (daných právnych noriem napr. zákonov) alebo iných faktorov (etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod.). Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012.… Čítať viac »

nariadenie

Oblasť: sociálna práca Význam: Všeobecne záväzný právny akt, ktorý platí v celej Európskej únii. Zabezpečuje rovnaké vykonanie určitej časti primárneho práva. Nariadenia sú nadriadené vnútroštátnym právnym predpisom, ale nevyžadujú si, aby boli zapracované do právneho systému členskej krajiny Európskej únie. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv.… Čítať viac »

práva

Oblasť: vysoká škola Význam: právnické štúdium: študovať práva, doktor práv. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 7. 6. 2019]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/.