Archív

analytický

Oblasť: odborná Význam: založený na analýze, rozbore a rozklade; podrobne skúmajúci pomocou rozkladania na jednotlivé časti; op. syntetický: analytická metóda, práca. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/  

analýza

Oblasť: Všeobecná oblasť Význam: rozbor, op. syntéza: analýza chýb a nedostatkov. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/

automat

Oblasť: informatika Význam: Automatom vo všeobecnosti rozumieme technický alebo mechanický prístroj, ktorý na daný vstup poskytne určitý výstup. V informatike sa ako automaty označujú predovšetkým matematické modely prístrojov, ktoré spracúvajú informácie, a pritom dávajú odpovede na vstupy. Zdroj: Claus, Volker – Schwill Andreas. Lexikón informatiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-00755-9.

činiteľ

Gramatický popis: plurál Oblasť: odborná Význam: pôsobiaca, vplývajúca sila, okolnosť, faktor: vnútorné, vonkajšie činitele Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/.