Archív

afinita

Oblasť: sociálna práca Význam: Príbuznosť. Vzťah medzi jednotlivcami na základe svadby, adopcie dieťaťa a pod. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

algoritmus

Oblasť: informatika Význam: Algoritmom rozumieme predpis na spracovanie, ktorý je formulovaný natoľko precízne, že ho môže realizovať mechanické alebo elektronické zariadenie. Zdroj: Claus, Volker – Schwill Andreas. Lexikón informatiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-00755-9.

činiteľ

Oblasť: matematika Význam: spoločný názov pre násobenca a násobiteľa Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 10-10-2018]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/.