Archív

aglutinačný

Oblasť: lingvistika Význam: Jeden z typov jazyka, ktorý vyjadruje gramatické vzťahy a kategórie pomocou prípon so samostatným gramatickým významom pripájaných ku koreňu slova (napr. maďarčina). Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 27. 6. 2019]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/.

analytický

Oblasť: lingvistika Význam: Jeden z typov jazyka, ktorý vyjadruje gramatické vzťahy pomocnými slovami a pevným slovosledom (napr. angličtina, francúzština); v ktorom sa gramatické tvary tvoria samostatnými morfémami. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 27. 6. 2019]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/.

antonymum

Oblasť: lingvistika Význam: slovo opačného významu, opozitum, napr. teplý – studený. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 27. 6. 2019]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/.

artikulácia

Oblasť: lingvistika, špeciálna pedagogika Význam: Pohyby rečových ústrojov pri hovorenej reči, t. j. členenie (článkovanie) vzduchového a hlasového prúdu zmenami pozícií a postavení pohyblivých rečových ústrojov v nadhrtanových priestoroch. Neterminologicky sa za artikuláciu pokladá rečová činnosť všeobecne. Zdroj: Mistrík, Jozef, ed. Encyklopédia jazykovedy. Bratislava: Obzor, 1993. ISBN 80-215-0250-9.

artikulácia

Oblasť: špeciálna pedagogika, lingvistika Význam: Pohyby rúk súčasne s pohybmi hornej časti trupu, hlavy a mimiky pri posunkovom jazyku, ktoré slúžia na vytváranie jednotlivých posunkov pre posunkový prehovor. Zdroj: Vojtechovský, Roman. Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu [online]. Bratislava: Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK, 2017 [cit. 31. 5.… Čítať viac »

atribút

Oblasť: lingvistika, sociálna práca Význam: podstatný, charakteristický znak niečoho; charakteristická vlastnosť: základný, hlavný, spoločný, dôležitý atribút. Zdroj: Slovníky [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV [cit. 2019-02-01]. Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/.

bezkontextový jazyk

Oblasť: informatika Význam: (Formálny) jazyk, ktorý generuje bezkontextová gramatika. Zdroj: Claus, Volker – Schwill Andreas. Lexikón informatiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-00755-9.

časovanie

Oblasť: lingvistika Význam: tvorenie určitých a neurčitých slovesných tvarov; ohýbanie slovies podľa osoby a čísla; súbor slovesných tvarov: časovanie slovies; pravidelné časovanie napr. píšem, píšeš, píše, píšeme, píšete, píšu; nepravidelné časovanie napr. byť – som, si, je, sme, ste, sú. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV [cit. 27. 6.… Čítať viac »