Pracovný tím

Vývoj Prekladového slovníka slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu realizovalo Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave pod vedením PaedDr. Bc. Romana Vojtechovského v spolupráci s externými spolupracovníkmi, používateľmi slovenského posunkového jazyka.

Z tematických oblastí:

  • vysoká škola (2016) – odbornými konzultantmi boli externí spolupracovníci: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Mgr. Vladimíra Beliková, PhD., Mgr. Veronika Vojtechovská, Mgr. Silvia Doményová a Mgr. Jozef Rigo,
  • informatika (2018) – odbornými konzultantmi boli externí spolupracovníci: Ing. Jozef Jančovič, Mgr. Vanda Šinkovičová, Mgr. Radoslav Petrík, MgA. Michal Hefty, Mgr. Richard Schramm, Martin Humeňanský, Roman Polášek, Marek Kanaš, Denis Poledník a Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák,
  • matematika (2018) – príslušná posunková zásoba bola prebratá z tlačenej publikácie: ŠMEHILOVÁ, Anna a kol. Školské posunky I. Nitra: EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, 2011. ISBN 978-80-89245-22-2. Pri jej aktualizácii Centrum spolupracovalo s externými konzultantmi: PaedDr. Ondrej Feč, Mgr. Vanda Šinkovičová, Ing. Jozef Jančovič, Mgr. Radoslav Petrík, MgA. Michal Hefty a Mgr. Richard Schramm,
  • sociálna práca (2018) – príslušná posunková zásoba bola prebratá z tlačenej publikácie: ŠMEHILOVÁ, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-9245-28-4. Pri jej aktualizácii Centrum spolupracovalo s externými konzultantmi: PhDr. Anna Šmehilová, PhD., Mgr. Vladimíra Beliková, PhD. a Mgr. Veronika Vojtechovská,
  • špeciálna pedagogika (2019) – odbornými konzultantmi boli externí spolupracovníci: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Mgr. Vladimíra Beliková, PhD., Mgr. Veronika Vojtechovská, Mgr. Katarína Zúdorová, Mgr. Zuzana Švantnerová a Mgr. Daniela Borovská,
  • informačná bezpečnosť (2020) – príslušná posunková zásoba bola prebratá z elektronickej publikácie: VOJTECHOVSKÝ, Roman a kol. Minislovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť informačná bezpečnosť. Bratislava: Snepeda 2020. Odbornými konzultantmi boli externí spolupracovníci: Ing. Jozef Jančovič, Mgr. Vanda Šinkovičová, Mgr. Radoslav Petrík, MgA. Michal Hefty, Mgr. Richard Schramm, Martin Humeňanský, Roman Polášek, Marek Kanaš a Denis Poledník. Dostupné z WWW: https://read.bookcreator.com/K7yo0yhcFzRw211Yug0UmCWuWC72/EOaPf8FnSA6lRc98nf_xMQ